Primene

„Oblak tačaka“, kojim se predstavlja skenirani objekat, ustvari predstavlja listu precizno izmerenih koordinata mnoštva tačaka koje pripadaju površini tela i može se koristiti na niz načina, od kojih su najvažniji:

  • Digitalizacija oblika - kompjutersko beleženje i čuvanje podataka o objektima u svrhe arhiviranja (*.stl format);
  • Kontrola kvaliteta dimenzija - određivanje rastojanja među tačkama u svrhe merenja i kontrole dimenzija;
  • Reverzni inženjering - Podaci dobijeni trodimenzionalnim skeniranjem objekta se obrađuju da bi se dobila poligonizovana mreža koja opisuje taj objekat. Daljom obradom podataka korišćenjem kompjuterskih paketa za rekonstrukciju CAD modela dobijaju se površinski (*.nurbs) ili zapreminski modeli (*.step, *.iges).